MPEG-4 video icon 20170223_Nizinski_NE-region_Video_v3.mp4 — MPEG-4 video, 310,578 kB (318,031,969 bytes)